Podklady pro zpracování cenové nabídky:

Znělka magazínu KTK, předěly a jingly

Zadavatel:
Kabelová televize Koprivnice, s.r.o.
Záhumenní 1152
74221 Koprivnice,
IČ: 60318988, DIČ: CZ60318988
zastoupená ředitelem firmy ing. Janem Bittnerem

Popis zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je vypracování cenové nabídky návrhu, grafické ztvárnění a animace hlavní znělky magazínu KTK (úvodní a závěrečná znělka), předělů pro uvedení jednotlivých bloků a jinglů uvnitř bloků (rubriky). Formou stručného textového popisu nastiňte představu, jak by znělka mohla vypadat, včetně stylu animace, grafických prvků, barevnosti atd.

Řešení je uvažováno i pro případné budoucí rozšíření počtu předělů, jinglů a další využití ve VIDOETEXTové infosmyčce, webových stránkách apod. Podrobný popis zadání je zde.

Termín plnění:

Zakázka bude realizována v časovém harmonogramu, který bude upřesněn ve smlouvě.

Dodávka bude realizována v tomto pořadí: hlavní znělka, předěly jednotlivých bloků, jingly pro jednotlivé rubriky.

Místo plnění a rozsah dodávky:

Zpracovatel předá dokončené dílo zadavateli v sídle zadavatele, Záhumenní 1152, Kopřivnice. Nebo doručí jiným, předem dohodnutým způsobem.

Předmětem předání budou na DVD nosiči jednotlivé finální animace dle výše uvedeného zadání, projekt z programu, v kterém byl předmět zakázky zpracováván.

Předáním díla vyslovuje zpracovatel souhlas s jeho užíváním v rámci komerčního i nekomerčního použití a úhradou dohodnuté ceny jsou veškeré autorské poplatky vyrovnány pro jakékoliv budoucí použití.

Zadavatel je oprávněn použít z rozsahu dodávky tu část, kterou potřebuje pro vlastní vysílání, nebo jen grafický prvek či motiv dle své vlastní potřeby.

Cena zpracování projektu a způsob úhrady:

Nabídkovou cenu dle těchto zadávacích podmínek předloží zpracovatel za jednotlivé části poptávky v Kč bez DPH. Nabídková cena musí být zpracována podle specifikace a požadavků Zadavatele a bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (tj. včetně nákladů výslovně neuvedených ve specifikaci, ale nutných pro provedení zakázky).

Úhrada bude provedena bezhotovostně na účet zpracovatele do deseti pracovních dnů nebo v hotovosti při předání díla, nebo jeho části. Smluvní vztah formou smlouvy o dílo (pro firmy nebo OSVČ) nebo dohodou o provedení práce (pokud nevlastníte živnostenský list).

Součásti poptávky není dodávka zvukového doprovodu. Pokud byste byli schopni realizovat i tuto část, uveďte to jako samostatnou položku nabídky.

Závěrečné informace:

Informace a upřesnění odborného charakteru poskytne pan Miroslav Hofmann, tel. 595 179 142, dotazy v záležitosti smluvního vztahu ing. Jan Bittner, 595 179 113.

Předložení cenové nabídky nezakládá nárok na uzavření smluvního vztahu na dodávku. Na dodávku bude uzavřena samostatná smlouva.

Vaši nabídku zašlete elektronickou poštou na adresu jan.bittner@ktk.cz nejpozději do 17. ledna 2010 do 17.00 hod.

Součásti nabídky požadujeme zaslání ukázek z již realizovaných prací.

Zadavatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly zpracování (výroby) a případného dopřesnění požadavků na obsah.

V Kopřivnici dne 5. ledna 2011
Ing. Jan Bittner, ředitel KTK


Upřesnění vlastního zadání

 1. Znělka magazínu KTK
  1. Délka znělky cca 30 až 35 vteřin. Její obsah by měl vystihnout charakteristické prvky našeho města. Dále by měla odkazovat na jednotlivé bloky magazínu: INFORMACE, AKTUALITY‚ SPORT, KULTURA. Znělka bude obsahovat název „Kopřivnický magazín“
  2. Charakteristika města Kopřivnice (www.koprivnice.cz), které je považováno:
   • za město automobilů
   • za město muzeí
   • dominantou města je rozhledna Bílá hora (nachází se na úpatí Beskyd a je součástí Lašské brány a přírodního parku Pobeskydí)
   • mladé, tvořeno převážně panelovou zástavbou
   • dále je rodištěm Emila Zátopka, Zdeňka Buriana a dalších osobností sportu či kultury
  3. Charakteristika naší televize (www.ktk.cz):
   • působíme ve městě Kopřivnici a mikroregionu Kopřivnicko
   • signálem pokrýváme město a okolí, sledovanost je cca 30 000 televizních diváků. Vysíláme po kabelu, vzduchem a prostřednictvím internetu
   • zabýváme se výrobou zpravodajských reportáží, publicistikou, diskusními pořady, dokumentárními filmy, reklamou
  4. Technické požadavky:
   • formát 16:9 v rozlišení 1920×1080, 50p, 50i
   • výsledné video: nekomprimované AVI, nebo sekvence snímků (PSD, TGA)
   • font použitého písma Calibri ve vhodné velikosti pro dostatečnou čitelnost, případně podobný typ
 2. Předěly jednotlivých bloků
  1. Délka jednoho předělu cca 5 až 7 vteřin.
  2. Názvy předělů:
   • Zprávy z města, Zprávy z okolí, Sport, Kultura, Policejní zpravodajství, Informace z radnice, Reklama, Počasí, Beseda, Politická diskuze, Téma měsíce, Host ve studiu
  3. III. Technické požadavky:
   • formát 16:9 v rozlišení 1920×1080, 50p, 50i
   • výsledné video: nekomprimované AVI, nebo sekvence snímků (PSD, TGA)
   • font použitého písma Calibri ve vhodné velikosti pro dostatečnou čitelnost
 3. Jingly – samostatné informační předěly uvnitř jednotlivých bloků
  1. Délka jednoho jinglu cca 3 až 5 vteřin
  2. Měly by graficky a barevně vycházet ze svých rubrik:
   • INFORMACE Z RADNICE – Rada města, Zastupitelstvo, Radniční okénko, Starostování
   • KULTURA – Kulturní pozvánky, Tipy na volný čas
   • POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – Městská policie, Policie ČR
   • Mimo bloky: Anketa, Bez komentáře, Obrazem, Příště uvidíte
  3. Technické požadavky:
   • formát 16:9 v rozlišení 1920×1080, 50p, 50i
   • výsledné video: nekomprimované AVI, nebo sekvence snímků (PSD, TGA)
   • font použitého písma Calibri ve vhodné velikosti pro dostatečnou čitelnost

Důležité upozornění. Přesto, že animace bude v rozlišení FULL HD, bude výsledek pro TV vysílání přepočten na SD rozlišení PAL. Této skutečnosti je třeba vhodně přizpůsobit velikost fontů. Samozřejmým předpokladem je také jednotné grafické zpracování celého produktu. Pro případné upřesňující informace využijte uvedených kontaktů (viz závěrečné informace úvodního listu).

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice