KAFKA 2009 – informace

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit jako možného účastníka naší přehlídky tvorby regionálních a malých televizních studií nazvanou Kafka 2009, kterou naše společnost připravujeme již třináctým rokem.
Hlavním úkolem Kafky je jednou za rok zmapovat a porovnat úroveň vysílání lokálních televizí v České a Slovenské republice a dále rozebrat a pomoci řešit problémy regionálního televizního vysílání v co nejširším záběru.
KAFKA je určena zejména těm, kdo zpracovávají a zajišťují regionální zpravodajství nebo vytváří vlastní pořady (dokumentární filmy, reklamní spoty, aj. …). V případě, že Vaše firma je pouze držitelem licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, avšak vlastní obsah vysílání připravuje jiný subjekt, prosíme o předání tohoto dopisu do správných rukou. Pokud je pro Vás jednodušší použít e-mail, zašlete nám kontakt na tyto Vaše dodavatele programu na e-mailovou adresu ktk@ktk.cz. Ostatní již zajistíme sami.
Základní informace o konání přehlídky:
Přehlídka bude probíhat v prostorách Kulturního domu Kopřivnice, a to ve dnech 23. října (pátek) a 24. října (sobota) 2009 v kinosále. Samotná soutěž je dvoudenní, ve vysílacích blocích jsou jednotlivé příspěvky. V rámci programu bude prostor pro setkání s porotou a diskusi s přítomnými odborníky. Naše pozvání do poroty v tuto chvíli přislíbili: Lenka Poláková (šéfdramaturg Centra publicistiky a dokumentu, ČT), Martin Lokšík (vysokoškolský pedagog, UK fakulta sociálních věd), Stanislav Motl (publicista, reportér) a Jan Tuna (zástupce šéfredaktora zpravodajství a publicistiky TV Prima). Jak je již tradicí i letos připravujeme prezentace firem a odborné přednášky k problematice TV vysílání.
Podobně jako v uplynulých ročnících budeme opět připravovat z oceněných snímků záznam na DVD nosič. Ten bude opatřen informací, že se jedná o snímky oceněné na filmové přehlídce KAFKA 2009, a že je určen pouze pro studijní účely. DVD bude k dispozici pro účastníky přehlídky za paušální poplatek, pro soutěžící, kteří dodají soutěžní příspěvky ve formátu MPEG2, bude zdarma. Rozdělení soutěžních kategorií je stejné jako v předcházejících letech (publicistika, zpravodajství, dokument, reklama, Kafka s úsměvem). V kategorii „Dokument“ bude opět proveden předvýběr (porota v předstihu vybere dokumenty, které budou zařazeny do veřejné projekce).

KAFKA není jen soutěžní přehlídka, ale jejím cílem je konstruktivně hodnotit a rozebírat promítané snímky formou dialogu poroty s tvůrci. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby se přehlídky zúčastnil alespoň jeden zástupce za soutěžící studio – tzn., aby byl přítomen na projekci alespoň jednoho ze soutěžních příspěvků. V případě neúčasti, nebude soutěžící porotou hodnocen. Přihlášené snímky budou pouze promítnuty.
Další informace o přehlídce naleznete na www.ktkstudio.cz/kafka, níže uvádíme základní informace k soutěži. Případné dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu ktk@ktk.cz či telefonicky 595 179 112. Detailní časový harmonogram přehlídky zveřejníme na internetových stránkách www.ktkstudio.cz/kafka od 19. října 2009.

Pokud budete mít zájem rezervovat ubytování, kontaktujte nás e-mailem ivana.fabianova@ktk.cz Rezervace budeme zajišťovat ihned po obdržení Vaší objednávky, v pořadí jak přijdou, do naplnění ubytovacích kapacit. Při ubytování je nutné se prezentovat účastnickou vizitkou KAFKY, kterou obdržíte u registrace při zahájení přehlídky. V rámci přehlídky jsou připraveny slevy pro účastníky.
Předpokládáme, že stejně jako v předešlých letech nepůjde pouze o hodnocení soutěžních prací, ale hlavně o setkání pracovníků TV studií s možností vzájemné výměny zkušeností. V neformální diskusi s porotou i účastníky je možno pokračovat v pátek 23. října 2009 ve večerních hodinách při společném posezení s občerstvením…
Pokud se budete chtít na přehlídku pouze přijet podívat, informujte nás také na (ktk@ktk.cz), abychom měli orientační přehled o předpokládaném počtu návštěvníků. V případě Vaší osobní účasti budete mít možnost vidět práce ostatních TV studií a setkat se s kolegy "od fochu", inspirovat se tvorbou v jiných regionech, a to co s kamerou děláte dobře, jak můžete dělat ještě lépe…
Na shledanou v Kopřivnici.

S pozdravem

Základní informace k soutěži. Další podrobnosti najdete v propozicích soutěže, které jsou u elektronické přihlášky:
1. Pokud umožňuje technické vybavení Vašeho studia dodat soutěžní příspěvky na DVD nosiči jako soubor MPEG 2, použijte přednostně tento formát. Jednotlivé příspěvky jako samostatné soubory, ne jako DVD video. Výrazně nám to pomůže při zpracování příspěvků. Stejný nosič nahrajte jako záložní nebo příspěvky nahrajte na kazetu VHS a pošlete společně s hlavním nosičem. Jako poděkování od nás bezplatně obdržíte DVD nosič se snímky oceněnými v rámci KAFKY 2009

2. Z každého soutěžního příspěvku vyberte 2 – 3 snímky, které je nejlépe vystihují. Obrázky uložte na DVD s popisem, kterého příspěvku se týkají. Budou použity v katalogu přehlídky. V přihlášce nezapomeňte napsat ke snímku několik vět, které jsou pro něj charakteristické. Textový doprovod mnohdy uvede na pravou míru některé „detaily“ soutěžního příspěvku.

3. Soutěžní přihláška se vyplňuje prostřednictvím www.ktkstudio.cz/prihlaska-kafka2009. Editace přihlášky bude v provozu od 7. září 2009. Přihlášku vytiskněte a v papírové podobě pošlete společně s nosiči.

4. Nezapomeňte na úhradu účastnického poplatku v obvyklé výši 400 Kč/firma za účast v soutěži. Pokud možno, použijte bezhotovostní úhrady, a to nejpozději v den uzávěrky soutěže (viz internetová přihláška). Variabilní symbol pro platbu vám bude zaslán s potvrzením přihlášky.

5. Vaše snímky je třeba zaslat do uzávěrky soutěže, tj. do 18. 9. 2009 (do soutěže budou zařazeny příspěvky s datem odeslání nejpozději 18.9.2009) na adresu: Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., Obránců míru 988, 742 21 Kopřivnice. Nosiče nezapomeňte viditelně označit (viz bod 1 a 2). Termín uzávěrky je nutné dodržet, neboť snímky jsou zpracovávány pro předvýběr a zasílány porotě.
6. Do soutěžní kategorie s názvem „Zpravodajství“ zašlete prvních 7 minut Vaší zpravodajské relace (od úvodní znělky dále …). Porota bude Vaše zpravodajství hodnotit jako celek, tedy tak, jak jej obvykle odbavujete.

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice