KAFKA 2009 – propozice soutěže

Soutěž KAFKA je filmová přehlídka profesionální a poloprofesionální tvorby videostudií a TV studií. Soutěže se mohou zúčastnit právnické a fyzické osoby, jež se zabývají tvorbou (výrobou) videopořadů, zpravodajství, reklamních filmů (šotů) … Přehlídka není určena pro veřejnoprávní televize a televize s celoplošnou licencí pro pozemní televizní vysílání. Přehlídka je tedy určena zejména pro lokální studia místního až regionálního rozsahu.

Podmínkou je, aby účastník soutěže měl předmět podnikání související s výrobou nebo vysíláním video pořadů a platné IČ. Datum vzniku soutěžních snímků není rozhodující.

Termín konání soutěže: 23. a 24. října 2009 (detailní časový harmonogram bude na www.ktkstudio.cz/kafka).

Uzávěrka soutěže: 18.9.2009. Nosiče doporučujeme zaslat v "bublinkové" obálce či krabičce jako doporučený dopis.

Místo konání: Kulturní dům Kopřivnice, kino Puls (v centru města).

Přihláška do soutěže a další informace: Vyplníte na www.ktkstudio.cz/prihlaska-kafka2009 a vytištěnou přiložíte k zasílanému nosiči

Doručovací adresa: Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., ul. Obránců míru 988, 742 21 Kopřivnice.

Kontakty:
ing. Jan Bittner, 556 821 076, jan.bittner@ktk.cz – organizace přehlídky
ing. Renata Molková, 559 179 112, studio@ktk.cz – vlastní program přehlídky
Miroslav Hofmann, 604 613 674, mhf@ktknet.cz – podrobnosti k nosičům, technické detaily příspěvku
David Monsport, 595 179 112, david.monsport@ktk.cz – organizace přehlídky
Ivana Fabiánová, 556 821 076, ivana.fabianova@ktk.cz – ubytování

Účastnický poplatek: 400 Kč/firma (nezávisle na počtu příspěvků či účastníků přehlídky), nejpozději splatný v den uzávěrky soutěže převodem na č.ú. 35-1767219379/0800, variabilní symbol vám bude přidělen při potvrzení přihlášky. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno firmy. Přímo při prezentaci na soutěži mohou poplatek uhradit pouze soutěžící ze Slovenska, po předchozí domluvě na ivana.fabianova@ktk.cz

Hodnocení soutěžních příspěvků: Soutěžní příspěvky budou zařazeny do hodnocení porotou za podmínky, že se přehlídky zúčastní (zaregistruje se) alespoň jeden zástupce přihlášeného studia a bude přítomen na projekci alespoň jednoho ze soutěžních snímků, které studio do soutěže přihlásilo. V případě, že tato podmínka nebude splněna, nebudou soutěžní snímky účastníka soutěže hodnoceny porotou, a to ve všech kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo provést předvýběr příspěvků v jednotlivých kategoriích.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězných prací proběhne po skončení soutěžní části přehlídky. Výsledky budou dále uveřejněny na www.ktkstudio.cz/kafka

Ceny: V každé kategorii bude vyhlášeno pořadí prvních tří prací, které budou oceněny věcnými cenami. Pořadatel si vyhrazuje právo některé z cen neudělit.

Převzetí cen: Pokud nebudou vítězové přítomni při ukončení soutěže, mohou si věcné ceny vyzvednout osobně do 3 měsíců po skončení soutěže, případně je zašle pořadatel po domluvě poštou.

Vrácení nosičů: Doporučujeme převzít nosiče přímo na přehlídce. Pokud tomu tak nebude, zašleme Vám nosiče na požádání poštou zpět. V případě vítězných prací si pořadatel vyhrazuje právo archivace a odvysílání v síti Kabelové televize Kopřivnice.

Technické podmínky pro účast v soutěži

Nosič pro odbavení: Základní formát: MPEG 2 (max. 9000 kbps) na uzavřeném nosiči DVD-R (jednotlivé příspěvky jako samostatné soubory MPEG 2, ne jako DVD video!). Pro případ nečitelnosti disku přiložte i zálohu na DVD-R nebo samostatnou kazetu se všemi příspěvky.
Zvuk: Stereo nebo Mono.
Způsob záznamu jednotlivých soutěžních příspěvků: 1. Úvod – černá barva 5 sekund, dále vložíte příspěvek, závěr opět 5 sekund černá barva

Soutěžní kategorie

1. Zpravodajství Záznam zpravodajské relace v délce 7 minut, včetně znělek, předělů…
2. Reklamní spot Příspěvek by měl obsahovat ukázku zpracovaného reklamního šotu. Max. délka 1 minuta.
3. Dokumentární tvorba Příspěvek by měl být ukázkou dokumentární tvorby studia. Max. délka 20 minut.
4. Publicistika Příspěvek by měl být ukázkou publicistické tvorby studia. Součástí příspěvku by mělo být i uvedení formou moderovaného studia, případně titulky. Max. délka 10 minut.
5. KAFKA s úsměvem Příspěvek by měl obsahovat úsměvné scénky, humorné zprávy, vtipné snímky… Příspěvky budou zařazeny do divácké soutěže a o pořadí budou rozhodovat sami diváci. Max.délka 5 minut.

Každý soutěžící může přihlásit do jedné kategorie jeden příspěvek.

Maximální délka: Je uvedena pro každý příspěvek zvlášť. Pokud bude ukázka delší, bude promítnuta pouze část od počátku záznamu po uvedenou maximální délku. Tato skutečnost bude bez vyjímky dodržována.

Pořadatel si vyhrazuje vyřadit ze soutěže příspěvky v případě, že

a) obsah neodpovídá pravidlům soutěže, b) technická kvalita není dostatečná pro projekci, c) nebude použit způsob záznamu a nosič dle pravidel soutěže, d) soutěžní materiály byly doručeny po uzávěrce soutěže, e) nebyla přiložena vyplněná přihláška, f) nebude uhrazen účastnický poplatek.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžní příspěvky, které budou v rámci soutěže oceněny, zpracovat na společný DVD nosič. Zpracovaný nosič bude určen pouze pro studijní účely. Bude opatřen informací, že se jedná o snímky oceněné na filmové přehlídce KAFKA 2009 a že je určen pouze pro studijní účely. Pokud bude počet účastníků soutěže přesahovat časové možnosti soutěže, vyhrazuje si pořadatel právo provést předvýběr. Podáním přihlášky do soutěže dává účastník souhlas se soutěžní projekcí příspěvku. Pokud bude příspěvek patřit mezi oceněná díla, souhlasí soutěžící s odvysíláním příspěvku v síti Kabelové televize Kopřivnice, případnou archivací a prohlašuje, že jsou ošetřena související autorská práva.

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice