19. 6. 2024

Ostravská strojírenská skupina Promet Group počátkem června završila předání vedení firmy druhé generaci rodiny Materových, když na pozici generální ředitelky jmenovala Denisu Materovou, dceru zakladatele skupiny Reného Matery. V letošním roce zároveň dokončuje důležité pětileté období, během kterého realizovala investice za více než 2 miliardy korun do nových technologií ve strojírenské a metalurgické divizi.

 

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 v 16 hodin se opět sejdou zastupitelé. Desáté zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice můžete sledovat osobně v 10. patře radnice, v přímém přenosu KTK nebo na YouTube kanálu KTK (odkaz vložíme před zahájením zasedání).

Program:

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:
II.1 Transformace muzejnictví v Kopřivnici – smlouvy
II.2 Darovací smlouva – darovaní budovy č. p. 367 stavba občanského vybavení, stojící na
pozemku parc. č. 1285/17 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 1285/17
zastavěná plocha a nádvoří, Moravskoslezskému kraji („Muzeum osobních automobilů
Tatra“)
______________________________________________________________________________
III.1 Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí regionu Novojičínska“
III.2 Darovací smlouva – budovy č.p. 1006 a 1007 na ul. Komenského včetně vodárny a
souvisejících pozemků (domov mládeže s kuchyní SŠ a VOŠ)
III.3 Rozpočtové opatření odboru majetku města
______________________________________________________________________________
IV.1 Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2023
Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2023
______________________________________________________________________________
V.1 Cisternová automobilová stříkačka
______________________________________________________________________________
VI.2 Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví
______________________________________________________________________________
MĚSTO KOPŘIVNICE – STAROSTA 2 / 2
VII.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd v letech 2024–2025
______________________________________________________________________________
VIII.1 Koupě pozemků v k.ú. Mniší zastavěných stavbou „Chodník – Mniší III. etapa“
VIII.2 Darovací smlouva – Ředitelství silnic a dálnic, s. p., „Kopřivnice – Chodník Vlčovice – Mniší“
v k. ú. Vlčovice
VIII.3 Směnná smlouva – směna pozemků města Kopřivnice parc. č. 99/68 a parc. č. 99/69 v k.ú
Drnholec nad Lubinou za nově vzniklé pozemky zastavěné protipovodňovým valem ve
vlastnictví společnosti MORAVAN Mléčná farma a.s.
VIII.4 Kupní smlouva – koupě spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 95/6 v k.ú. Mniší
VIII.5 Darovací smlouva – pozemky parc. č. 423/4, parc. č. 464/3, parc. č. 465/4 a parc. č. 521/26
v k. ú. Vlčovice ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic s. p.
VIII.6 Darovací smlouva – pozemky parc. č. 981/7, 981/8, 981/9, 981/10, 981/11, 981/13, 981/15,
981/16, 981/17 a 981/19 vše v k. ú. Vlčovice – Ředitelství silnic a dálnic s. p. – stavba
„Chodník ve Vlčovicích – podél státní komunikace I/58“
VIII.7 Prodej pozemku parc. č. 584/51 v k. ú. Kopřivnice (před objektem Baru Kovárna – ul.
Francouzská) paní Světluši Jaškové a Bc. Michaeli Srncové
______________________________________________________________________________
IX.1 Jmenování přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
IX.2 Vymezení úkolů členům zastupitelstva města na jednotlivých úsecích samosprávné agendy
města

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice