20. 11. 2023

Pracovníci Slumeka zahájili 14. listopadu pravidelné komplexní čištění komunikací a parkovišť. Důvody podzimního úklidu nejsou pouze estetické, ale zejména praktické – účelem je odstranění co největšího množství spadaného listí, které by v zimě mohlo ucpávat kanálové vpusti, zhoršovat sjízdnost a schůdnost komunikací či znehodnocovat trávníky. Úklid byl zahájen v pondělí 13. listopadu v místních částech, kde nevyvolává žádná dopravní omezení, neboť lidé parkují automobily na svých pozemcích. Od čtvrtku 16. listopadu se však čistící stroje přesunou do města a řidiči budou muset svá vozidla přeparkovávat. Před plánovaným čistěním jsou jednotlivé úseky komunikací vždy označeny přenosným dopravním značením, značkou zákaz stání a dodatkovou tabulkou upřesňující datum provádění prací. Majitelé vozidel jsou v uvedených termínech povinni z dotčených ulic přeparkovat, jinak jim hrozí sankce za nerespektování dopravního značení. Celé město by mělo být vyčištěno v polovině prosince. V důsledku nečekaného vývoje počasí může dojít k menším odchylkám od plánovaného harmonogramu prací, o čemž by byli občané informováni prostřednictvím webu a sociálních sítí.

 

V pondělí 13. listopadu byla v Parlamentu ČR předána ocenění pro Šampiony Zdravých měst, obcí a regionů za rok 2023. Jedná se o pokročilé municipality, které strategicky plánují, zapojují veřejnost, sdílejí dobrou praxi a směřují k udržitelnému rozvoji.Zdravá města České republiky sdružuje Národní síť Zdravých měst, která jim poskytuje metodiku a know-how. Aktuálně má 135 členů, jenž spolu sdílejí příklady dobré praxe a vzájemně se inspirují. Skupina Šampionů je nejvyšší příčkou tzv. Ligy Zdravých měst a letos ji tvoří 14 municipalit. „Ocenění jsme získali jako pokročilí členové Národní sítě Zdravých měst za to, že komunikujeme s veřejností a zapojujeme ji do plánování strategií a projektů, které připravujeme v souladu s principy udržitelného rozvoje. Kopřivnice je členem již dvacet let a jsem rád, že po celou tuto dobu jsme aktivní, sdílíme své zkušenosti s ostatními městy a snažíme se přinášet inspirativní příklady z realizace projektů, akcí či kampaní,“ uvedl místostarosta David Monsport, který má tuto agendu v gesci. Zástupci oceněných municipalit převzali ocenění z rukou Věry Kovářové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která celou akci hostila.

 

Národní cenu českých spotřebitelů zde v 10 ze 14 kategorií získalo 19 podnikatelů, Velká většina z nich se navíc řadí do kategorie drobných živnostníků či malých a rodinných firem a 79 % z nich zaměstnává 5 anebo méně lidí. Udělení Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník vyjadřuje skutečnost, že daný podnikatelský subjekt poskytuje své produkty nebo služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitelů a že naplňuje v rámci svého oboru nejen požadavky dané obecně závaznými právními předpisy a zejména živnostenským zákonem, ale že má při uvádění výrobků na trh a při poskytování služeb dostatečně srozumitelně deklarovánu také jejich jakost a spolehlivost, že má zaveden odpovídající systém pro řešení stížností a požadavků spotřebitelů a že své výrobky nebo služby poskytuje na odpovídající odborné úrovni. Do hodnocení a konečného výběru oceněných podnikatelů jsou přitom zapojeni nejen spotřebitelé, ale i zástupci místních a podnikatelských samospráv, profesních komor, dozorových orgánů, živnostenských úřadů i dalších nevládních organizací.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice