25. 7. 2012

 

Česká televize Stil TV skončí. Nahradí ji Šlágr TV. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) udělil licenci hudební televizi Šlágr TV. Zmíněná stanice nahradí dosavadní program Stil TV, který se potýká s technickou nekvalitou. Pořady Šlágr TV znají diváci zmíněné stanice Stil. Šlágr TV se zaměří na hudbu a zábavní žánry spojené s prodejem produktů – převážně CD nosičů. Kanál bude vysílat 24 hodiny denně v češtině. Kanál Šlágr TV odstartuje již 1. 8. 2012 na pozici Stil TV.

 

Časté otázky

Q: TV Fanda na STB Handan – program se naladí, ale nehraje

A: Pokud se program přidal do seznamu programů, ale přesto nehraje (poze se ukáže nápis „není signál“), pak Set-Top-Boxy Handan doporučujeme uvést do \továrního nastavení\ a následně opětovně naladit. 

 

Připomínkování návrhu nové obecně závazné vyhlášky města.

Odbor životního prostředí předkládá k připomínkování návrh nové obecně závazné vyhlášky města o spalování suchých rostlinných materiálů (dále jen „vyhláška“). Vyhláška byla zpracována v souvislosti se schválenou novelou zákona o ochraně ovzduší, která vejde v účinnost dne 1. 9. 2012. Připomínky k tomuto dokumentu prosím zasílejte nejpozději do 10. 8. 2012 na elektronickou adresu pavlina.tobiasova@koprivnice.cz nebo písemně na Město Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice. Návrh vyhlášky naleznete na https://www.koprivnice.cz/ v aktualitách.

 

 

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. …/2012,

kterou se na území města Kopřivnice stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

 

Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém zasedání dne 20.9.2012 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) se na území města Kopřivnice stanovují podmínky spalování suchých rostlinných materiálů.

 

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

(a)    rostlinným materiálem – biologicky rozložitelný materiál přírodního charakteru

pocházející ze zahrad, parků, sadů a ostatních pozemků (např. tráva, seno, listí, piliny, odpad z ořezů stromů a keřů 1), jehličí, kůra apod.)

(b)   původcem rostlinného materiálu – každá fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, při jejíž činnosti vzniká rostlinný materiál

(c)    dobrými rozptylovými podmínkami – podmínky, kdy se ve výšce do 1000 až1500 mnad terénem nevyskytuje zádržná vrstva, která by omezovala rozptyl škodlivin.

 

Čl. 3

Obecné povinnosti

(1) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva2) určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech3).

(2) Původci rostlinného materiálu jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky nakládat s rostlinným materiálem pouze způsobem a v souladu s touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy1), 3).

 

Čl. 4

Podmínky pro spalování rostlinných materiálů

 

1)      Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze, jsou – li suché.

2)      Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze za dobrých rozptylových podmínek. Za dobré rozptylové podmínky se nepovažuje stav:

a)      bezvětří nebo slabého větru (0 – 2 m/s včetně)

b)      při výskytu mlhy (meteorologický stav při němž je dohlednost pod1 km)

c)      při výskytu kouřma (obdobný meteorologický stav jako mlha, při němž se však dohlednost pohybuje v rozpětí od 1 do10 km)

d)     dešťových a sněhových srážek

e)      při vyhlášení signálu regulace a signálu upozornění (smogové situace)

 

1) Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 města Kopřivnice, o odpadech

2) Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

3) Zákon č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3)      Při spalování rostlinných materiálů nesmí docházet k obtěžování zápachem nebo kouřem.

4)      Při spalování rostlinných materiálů nesmí docházet ke spoluspalování jiných materiálů a odpadů1), 3), 5).

5)      V otevřených ohništích mohou být rostlinné materiály za účelem odstranění6) spalovány v průběhu kalendářního roku pouze v těchto vymezených dnech:

–        v pondělí až pátek vždy od 7,00 hod. do 21,00 hod.

–        v sobotu vždy od 7,00 hod. do 12,00 hod.

6)      V otevřených krbech a grilovacích zařízeních je spalování rostlinných materiálů za účelem odstranění6) zakázáno.

7)      V neděli a ve státem uznaných svátcích podle zvláštního zákona, které jsou dny pracovního klidu 4), je spalování suchých rostlinných materiálů za účelem odstranění5) zakázáno.

8)      Jiný způsob odstranění rostlinných materiálů upravuje zvláštní právní předpis1).

 

Čl. 5

Sankce

(1) Kontrolou dodržování této vyhlášky provádí město Kopřivnice zejména prostřednictvím

Městské policie Kopřivnice.

(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo jiný

správní delikt, nejde-li o trestný čin 7).

 

Čl. 6

Touto vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, kterou se na území města Kopřivnice zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší a č. 3/2009, kterou se na území města Kopřivnice stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

 

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem od vyhlášení.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice