10. 9. 2013

Poutáte se?

Ti co nejezdí připoutáni bezpečnostními pásy, riskují. Nejen svůj život, ale i finanční postih. A to nejen řidič, ale i spolujezdci. „Bezpečné poutání“, kontrola používání bezpečnostních pásů a zádržných systému je téma, na které se v těchto dnech zaměřují dopravní policisté.  Celý týden od 9. až do 15. září probíhá na silnicích Novojičínska bezpečnostní akce zaměřená právě na tyto účastníky v dopravě. V zákoně je dáno, že má být řidič i spolujezdec připoután na sedadle bezpečnostním pásem. V případě že není, policisté je mohou sankcionovat pokutou do 2 tisíc korun. To platí i pro spolujezdce. Řidič i spolujezdec ve vozidle by si měl uvědomit, že připoutáním si chrání svůj život i životy ostatních. Následky dopravních nehod bez použití zádržných systémů a pásů jsou mnohdy tragické. První den konání akce tedy v pondělí 9. 9. 2013 bylo novojičínskými dopravními policisty zjištěno takových přestupků v dopravě šestnáct. Souhrnem dostali řidiči pokutu ve výši přesahující pěti tisíc korun.

 

 

Ukájel se na veřejnosti

Jen pár minut po telefonickém oznámení o nevhodném chování muže na místě veřejně přístupném, skončil tento výtečník na policii. V pondělí 9. září krátce před 7 hodinou ranní si všimla 38letá oznamovatelka obnaženého muže, na ulici Nádražní v Novém Jičíně.  Vědoma si toho, že se může jednat o devianta, zavolala policisty.  Obnaženého muže ve věku 31 let s trvalým pobytem v Kopřivnici policisté krátce po činu zadrželi. U výslechu se jim doznal, že mu dělá dobře pohled na dospělé ženy, kdy k uspokojení svých tužeb nevyhledává jejich fyzický kontakt. Stejně jako v čase zadržení tak prý i několikrát v minulosti z povzdáli pozoroval kolemjdoucí a ukájel se. Poškozená, oznamovatelka udělala správnou věc. Nelenila a zavolala tuto informaci v krátkém časovém horizontu, což nám umožnilo okamžitě zareagovat. I kdybychom na místě již muže nezastihli, dalo by se s poskytnutou informací pracovat, což by zajisté vedlo k jeho zadržení.  Patří jí uznání a poděkování, za to že není ke svému okolí lhostejná. Chrání tak nejen sebe, ale i ostatní. Protiprávní jednání zadrženého prověřujeme s podezřením ze spáchání přečinu výtržnictví. V minulosti jej za stejné konání uznal Okresní soud vinným, což mu zajisté ve výsledku přitíží.

 

Novela zákona o pohonných hmotách – výrazně přísnější podmínky pro distributory pohonných hmot

Dne 2. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů (částka 91) vyhlášen zákon č. 234, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tato novela zákona o pohonných hmotách nabude účinnosti 1. října 2013.

Záměrem nové právní úpravy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro distribuci pohonných hmot a tím současně omezení možností vzniku daňových úniků na pohonných hmotách. Distribucí pohonných hmot nejsou situace, kdy provozovatel čerpací stanice prodává pohonné hmoty výhradně přes stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu.

Podle novely zákona o pohonných hmotách bude možné provozovat distribuci pohonných hmot pouze na základě koncesované živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ a za současného splnění dalších podmínek registrace u celního úřadu. Podmínkou vydání živnostenského oprávnění je stanovisko celního úřadu, který bude na žádost živnostenského úřadu prověřovat splnění podmínky spolehlivosti [trestní a deliktní bezúhonnost žadatele, statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu tohoto žadatele a odpovědného zástupce tohoto žadatele (§ 6a odst. 2 písm. a) až c) zákona o pohonných hmotách v platném znění)].

Mezi podmínky registrace patří bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy a neexistence nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti, a skutečnost, že distributor pohonných hmot není v likvidaci nebo úpadku.

Nedílnou podmínkou registrace je poskytnutí kauce ve výši 20 mil. Kč, a to složením částky ve výši 20 mil. Kč na zvláštní účet celního úřadu nebo formou bankovní záruky znějící na 20 mil. Kč akceptované celním úřadem. Nelze poskytnout část kauce v hotovosti a část bankovní zárukou.

Tyto povinnosti se budou nově vztahovat i na distributory pohonných hmot, kteří již na trhu působí za splnění dosavadních podmínek.

Místní příslušnost k celnímu úřadu se řídí sídlem právnické osoby nebo bydlištěm fyzické osoby, která podává přihlášku k registraci. Místní příslušnost a kontakty na celní úřady jsou zveřejněny na internetové stránce:

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Přihláška k registraci se podává místně příslušnému celnímu úřadu pouze elektronicky (§ 6f zákona o pohonných hmotách v platném znění). Přílohy k přihlášce, u nichž bude zaručena jejich pravost (viz pokyny k vyplnění přihlášky), lze podávat také elektronicky, v ostatních případech se přílohy podávají v listinné podobě. Bankovní záruky se podávají pouze v listinné podobě.

Po dobu jednoho měsíce od nabytí účinnosti novely zákona o pohonných hmotách, tedy do 1. listopadu 2013 (včetně), jsou distributoři registrovaní k 30. září 2013 považováni, podle přechodných ustanovení novely zákona o pohonných hmotách, za platně registrované a mohou jako distributoři působit.

Pokud do 1. listopadu 2013 (včetně) distributor registrovaný k 30. září 2013 podá celnímu úřadu přihlášku k registraci a poskytne kauci složením částky na zvláštní účet celního úřadu nebo předložením bankovní záruky, může v této činnosti pokračovat až do rozhodnutí celního úřadu o registraci. Nesplní-li distributor tyto podmínky, je registrace takového distributora považována za zrušenou dnem následujícím po uplynutí jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti novely zákona o pohonných hmotách, tedy ode dne 2. listopadu 2013. Pokud by distributor i nadále pokračoval v distribuci pohonných hmot, vystavuje se sankci pokuty 5 mil. Kč.

Distributor nebo provozovatel čerpací stanice pohonných hmot, kteří nakoupí pohonné hmoty od distributora bez registrace v Registru distributorů pohonných hmot, se vystavují sankci pokuty ve výši 5 mil. Kč.

Je-li přihláška k registraci bez vady a jsou-li splněny podmínky pro registraci, rozhodne celní úřad o registraci distributora zpravidla do 30 dnů. Předpokladem pro vydání kladného rozhodnutí celního úřadu o registraci distributora registrovaného k 30. září 2013 je nejen podání přihlášky k registraci a poskytnutí kauce do 1. listopadu 2013 místně příslušnému celnímu úřadu, ale také podání žádosti o vydání živnostenského oprávnění živnostenskému úřadu ve stejné lhůtě.

Údaje o distributorech pohonných hmot budou i nadále zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup v Registru distributorů pohonných hmot, přičemž novela zákona o pohonných hmotách rozšiřuje okruh údajů, které budou zveřejňovány. Nově tak bude tento registr obsahovat také informaci o dni zrušení nebo zániku registrace a údaj o tom, zda registrace byla zrušena na návrh či z moci úřední, nebo zda zanikla ze zákonem předvídaných důvodů.

Zrušení registrace v důsledku nesplnění povinností distributora registrovaného do 30. září 2013 v průběhu přechodného období vyznačí celní úřad v Registru distributorů pohonných hmot do 4. listopadu 2013.

Registr distributorů pohonných hmot se nachází na internetové adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/SpdInternet.aspx?act=findphm

Formuláře k registraci právnických osob a fyzických osob, včetně pokynů pro jejich vyplnění, jsou k dispozici v elektronické podobě a budou zveřejněny na internetové adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/distributori.aspx

Vzor bankovní záruky se nachází na internetové adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx

Bankovní spojení na jednotlivé celní úřady se nachází na internetové adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Identifikační údaje k depozitnímu účtu celního úřadu pro převod nebo složení finančních prostředků, které budou sloužit jako kauce, jsou:
předčíslí účtu – 40037, variabilní symbol – IČO subjektu, specifický symbol – 720.

Další informace týkající se postupu pro registraci distributorů pohonných hmot budou průběžně doplňovány internetové adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx

a současně budou tamtéž aktuálně doplňovány odpovědi na často kladené dotazy týkající se zmíněné problematiky.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice