18. 12. 2019

Pro vánoční období připravila Kabelová televize Kopřivnice do vysílání pořad s názvem Povídání a hraní se skupinou Devětsil. Natáčení probíhalo ve dvou dnech, nejprve ve zkušebně štramberských hudebníků, kde se točila zkouška a povídání s členkami skupiny. Následně se technika a štáb díky vstřícnosti kurátora Onřeje Šálka přesunul do podkroví muzea Fojtství. Prostřednictvím pěti kamer byl nahrán záznam koncertu, se kterým se skupina představila ve stejných prostorách veřejnosti ve čtvrtek 12. prosince podvečer. Celý pořad obsahuje 9 dobových skladeb včetně tří koled a povídání o skupině, vybraných nástrojích a o tom, jak po dobové hudbě pátrají a jak ji společně upravují. Ve vysílání na našem kanálu pořad najdete od 20. do 27. prosince se začátkem v každou sudou hodinu mimo osmé hodiny ranní a večerní. Následně bude povídání a hraní zveřejněno na našich webových stránkách a kanálu youtube.

 

Mnoho let fungují pod hlavičkou DDM technické kroužky. Zájem o ně upadal s nástupem počítačů a moderních technologií. Před lety došlo opět k většímu oživení i díky podpoře místní radnice a technického vzdělávání, které také podporuje Moravskoslezský kraj.

V současné době navštěvuje 4 technické kroužky dohromady 40 dětí, z toho ve dvou se chodí do dílen, kde vylepšují svou zručnost. Děti začínali v kroužku papírovými modely, následně vytvářeli jednoduché modely, následně se pustili do práce se dřevem a nyní před svátky vyráběli sošky andělů a vyřezávali vánoční ozdoby. Jde vidět, že se na výrobky a práci umí soustředit a ještě se najde i pár míst pro zájemce, kteří by se chtěli zapojit. To však až po novém roce, dílny na ZŠ dr. Milady Horákové probíhají každé úterý od 14 do 15:30 hodin a jsou jak pro kluka tak i holky. Také v dalším roce se pracovníci DDM pokusí získat externí finanční podporu pro technické kroužky, určitě se plánují obrátit i na krajský úřad, který bude opět vypisovat dotaci.

Dále se bude dělat zcela nová učebna pro mediaklub, ten získá i novou techniku se kterou bude natáčet a členové budou vytvářet nejen televizní reportáže, ale i další mediální obsah.

 

Přes 50 lidí na místě a další 40 sledujících na internetu si vyslechlo plány pro nové muzeum, které financuje společně s evropskou dotací Moravskoslezský kraj a bude jej provozovat v rámci své příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska. Jak na setkání uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Kania, už přípravu stavby nového muzea provázely potíže a původně schválenou dotaci s finančním stropem 124 milionů korun bylo potřeba změnit. To se podařilo a nově jsou náklady na projekt v maximální výši 172 milionů korun, z toho kraj uhradí 67 milionů. I z tohoto důvodu se veřejné seznámení s projektem konalo až nyní, kdy již realizaci nic nebrání. Přeměna opuštěné haly slévárny poblíž zimního stadionu je v plném proudu. Návrhy prezentoval projektant Ladislav Zahradníček ze společnosti Atris, který navrhl jak rekonstrukci haly bývalé slévárny, tak prosklený pavilon pro Strelu. Kromě projektanta postup prací přiblížili i zástupci všech tří investorů, tedy kraje, automobilky Tatra Trucks a v neposlední řadě i místní radnice, která se zavázalo vybudovat přístupové komunikace a upravit okolí nové expozice spojené se slavnou značkou. Po úvodních prezentacích následovala diskuze, účastníci se zajímali jak o podobu nového muzea včetně jeho interiéru, tak i o expoziční pavilon pro renovovanou Slovenskou strelu a okolí obou objektů.  Vše by mělo být hotovo do konce příštího roku tak, aby se první návštěvnici mohli přivítat v sezoně 2021.

 

Osmé zasedání zastupitelstva města proběhlo ve čtvrtek 12. prosince v 10. patře radnice. V úvodu bych schválen předložený program doplněný o dvě změny – doplněn byl bod stanovení odměn neuvolněným zastupitelům a členům komisí na základě doporučení ministerstva vnitra, které radnice obdržela a odročen jeden bod kvůli nedořešeným podkladků týkající se porušení rozpočtové kázně. Po schválení rozpočtového opatření k rozpočtu města na letošní rok, došlo k předložení rozpočtu na další rok. Návrh počítá s hospodařením s financemi ve výši 666 milionů korun, z toho předpokládané příjmy mají činit téměř 480 milionů Kč. Výdaje mají přesáhnout 653 milionů korun a rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt prostředky z přebytků hospodaření minulých let. Rozpočet na další rok byl po krátké diskuzi 14 hlasy přijat. Následně byla 15 hlasy schválena a vydána obecně závazná vyhláška o dopadech, která mimo jiné zvyšuje poplatek za odpady na 540 Kč na osobu a rok a také vydána Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů. Bez diskuze byl schválen 18 hlasy a tím vyhlášen dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti pro rok 2020. Žadatelé mohou své žádosti podávat na radnici v termínu od 14. do 20. ledna. Po diskuzi byla koncepce podpory sportu pro roky 2020 až 2025 12 hlasy schválena. Po přestávce byly schváleny dodatky k dotačním smlouvám a následně dotace z programu na podporu mládeže tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit pro rok 2020. V rámci individuálních smluv byla podpořena extraliga házené mužů téměř milionem a půl, necelý milion získali hokejisté na druhou ligu a atleti jako spoluúčast na rekonstrukci letního stadionu 11 milionů korun. Schválena byla smlouva o spolupráci obcí lašské brány v techc 2020 až 2023. Zastupitelé neschválili návrh na pořízení dvou změn územního plánu. V souvislosti s rozpočtovým opatřením odboru životního prostředí byla navýšena položka o 1,2 milionu koruna na položku odpadů. Zastupitelé se poté seznámili se zprávou uvádějící výpočet ekologické a uhlíkové stopy našeho města za rok 2018. V dalším bodě se zastupitelé seznámili s harmonograme prací projektu odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší, tato akce vyjde radnici na bezmála 160 milionů korun z toho bezmála 80 milionů bude hrazeno z dotace. Bude vybudováno 9,5 kilometrů kanalizace a napojeno 1320 ekvivalentních obyvatel. Průběžnou informaci zastupitelé vzali 16 hlasy na vědomí. V bytové oblasti byly schváleny dohody o přistoupení k dluhu ke 4 bytům. Poté byl předložen návrh nových pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města, který byl všemi hlasy schválen. Následně byly bez diskuze schváleny přeložené návrhy o prodeji nemovitosti, pozemků a kupní smlouvy. Po projednání všech plánovaných bodů byla vyhlášena druhá přestávka a po ní se pokračovalo projednáním stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a také členům výborů a komisí na základě doporučení ministerstva vnitra, které radnice obdržela. Navržena byla paušální částka ve výši 210 Kč na hodinu a v maximální výši 4 tisíce za kalendářní měsíc. Toto bylo 16 hlasy schváleno. V závěru byl tradičně zařazen bod různé, který byl po necelých 20 minutách ukončen.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice