24. 7. 2013

 

„Odsouzení dětem…“ Nejmenším, žijícím v rodinách, které postihla tragická událost (nejčastěji smrt blízkého), jsou určeny hračky, které byly vyrobeny odsouzenými v ostravské heřmanické věznici. Od července roku 2013 je v případech krizových intervencí mohou užívat policisté týmu, poskytující akutní psychologickou pomoc. Hračky budou užity interventy při navázání komunikace s pozůstalými dětmi nebo překonání případných počátečních komunikačních bariér. Dne 23. července 2013 předal plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel věznice, k práci s dětskými pozůstalými či oběťmi, několik desítek dřevěných i textilních hraček, které vyrobili právě odsouzení v rámci pracovních terapií. Ředitel věznice uvedl „Fakt, že všechny výrobky odsouzených jsou určeny dětem, je silně motivujícím prvkem pro všechny zúčastněné. Pracovní terapie je v podmínkách naší věznice zaměřena na aktivaci odsouzených, přípravu k pracovnímu uplatnění, nácvik a fixaci nových dovedností i posílení psychiky. Pokud jsou pak výrobky smysluplně využity, třeba pro charitativní účely nebo dokonce pro děti, zasažené tragédií či mimořádnou událostí, může se pracovní terapie stát u vězněných osob jednou ze stěžejních metod programu zacházení. Pozitivní atributy ergoterapie jsou v naší věznici využívány intenzivně deset let. Odsouzení mají možnost pracovní realizace ve čtyřech dílnách, ve kterých se pod vedením odborných zaměstnanců střídají asi dvě desítky odsouzených. Někteří jsou schopni díky vyučení nebo vrozeným schopnostem vykonávat i vysoce kvalifikovanou práci, ti méně zruční vykonávají práce pomocné.“  Koordinátorka intervenčního týmu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kpt. Mgr. Zuzana Baranová, doplňuje „Tým poskytuje psychologickou pomoc obětem od konce roku 2010 a v současnosti čítá 22 členů. Tito vyškolení policisté jsou k dispozici nepřetržitě a psychologickou pomoc zajišťují dle aktuální situace. Za dobu existence týmu poskytli policisté pomoc v 740 případech. Jen v prvním pololetí roku 2013 pracovali interventi s 201 osobami, což znamená nárůst případů vyžadujících tuto akutní pomoc.“

 

 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska shrnulo pro spotřebitele pár rad, jak postupovat v případě, že je při cestovní na dovolenou letadlem potká nepříjemnost, ať už v podobě ztraceného, poškozeného nebo jen zpožděného zavazadla.

Pro přepravu zavazadel lze jen doporučit, abyste si cennější výrobky a drahé předměty vzali do příručního zavazadla na palubu letadla. V případě, že si na dovolenou vezete dražší věci, je velmi výhodné se připojistit pro případ ztráty či poškození vašich zavazadel. Pokud se takto připojistíte, tak si nezapomeňte před podpisem pojistné smlouvy přečíst pojistné podmínky, abyste  při případném nahlášení pojistné události nebyli překvapeni.

Výše částky i způsob výpočtu se velmi liší podle jednotlivých dopravců.

Ztratilo-li se vaše zavazadlo nebo se zpožděné zavazadlo ve stanovené lhůtě nenašlo, máte právo požadovat po letecké společnosti náhradu až 1000 SDR (SDR je zkratka pro jednotku zvláštního čerpání, je každodenně vyhlašována ČNB, její hodnota se pohybuje okolo 28Kč/1SDR).

Zjistíte-li, že vaše zavazadlo je poškozené, ihned toto nahlaste u přepážky pro reklamaci. Jen tak se vyhnete případným pozdějším problémům při dokazování, kdy došlo k poškození. Nárok na náhradu škody musíte však uplatnit nejpozději do 7 dnů, jinak Vám právo na náhradu zanikne. Znovu i zde je limit pro náhradu škody stanoven na 1000 SDR.

Přepravce však neručí v případech, kdy k poškození došlo vinou vlastní vady zavazadla či  samotným špatným zabalením zavazadla.

Pokud jste dorazili na místo vaší dovolené, avšak vaše kufry nikoliv, neprodleně vše oznamte na příslušné překážce (je vždy v blízkosti výdeje zavazadel, většinou označena jako Lost baggages). Pracovník s vámi na základě předložení letenky a zavazadlového lístku sepíše „protokol o ztrátě zavazadla“ a vydá Vám i jeho kopii.

Pokud se však zavazadlo do 21 dnů nenalezne, považuje se za ztracené a vy můžete požadovat po dopravci i příslušnou náhradu škody. Zádrhel při zpoždění zavazadla je však v tom, že Montrealská dohoda, kterou je tato problematika upravena, nestanovuje náhradu či jakousi určitou „první pomoc“ pro případ, že se vám zpozdí zavazadla a vy nemáte základní hygienické potřeby, osobní prádlo, nic čistého na sebe. Případnou „první pomoc“ mají jednotlivé aerolinky stanovené rozdílně až ve svých přepravní řádech, je proto dobré se s nimi před letem seznámit.

V případě, že vám letecká společnost zamítla reklamaci, vede vaše další cesta k vyřešení buď přes mimosoudní řešení sporů nebo se můžete obrátit také na příslušný soud, který rozhodne na jaké straně je pravda a zda opravdu reklamace byla oprávněně odmítnuta.

Upozorňujeme, že chce-li cestující žalovat leteckou společnost pro ztrátu, poškození čí zpoždění zavazadla, musí tak učinit v prekluzivní lhůtě 2 let ode dne dodání zavazadla, nebo ode dne, kdy mělo letadlo se zavazadlem přiletět.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582

ostrava@sos-msk.cz

 

 

Na některých parkovištích již platí regulace. Časově omezené stání, jímž se kopřivničtí radní rozhodli řešit nedostatek odstavných míst v centru města, se postupně stává realitou. Instalace značek, které řidiče na regulaci upozorňují, by měla být na většině dotčených parkovišť hotova nejpozději 8. srpna. Cílem regulace je zabránit blokování parkovišť dlouhodobě odstavovanými vozidly a umožnit parkování lidem, kteří si v centru potřebují vyřídit své záležitosti, navštívit lékaře či nakoupit. Ve vybraných lokalitách bude možné parkovat s parkovacím kotoučem po dobu maximálně dvou hodin. Týká se to parkovišť u Alberta, před radnicí a poštou, na ulici Štefánikově před Tatrovankou a poliklinikou, na ulici Hanse Ledwinky a částečně u kasáren. Regulace bude platit pouze ve vyhrazených časech, které se budou lišit v závislosti na provozních hodinách přilehlých obchodů a veřejných budov – například před poštou bude regulace platit od 8, u Alberta od 7 a u polikliniky již od 6:30. Po 17. hodině a o víkendech bude parkováni ve většině dotčených lokalit bez omezení, aby je mohli využít lidé z přilehlých domů. Aby měli obyvatelé centra možnost odstavit svá vozidla na delší dobu nejen po 17. hodině, přijala rada města také několik opatření vedoucích k intenzifikaci parkování. Zhruba třicet nových míst vznikne například v okolí radnice a o dalších možnostech navýšení počtu parkovacích stání probíhají jednání s obyvateli ulice Sokolovské. Na parkovištích u polikliniky, na ulici Hanse Ledwinky a u kasáren platí regulace již nyní, ve většině ostatních lokalit budou příslušné značky osazeny během následujících tří týdnů. Před poštou a radnicí má být časově omezené stání zavedeno do konce srpna. Parkovací kotouče si lidé mohou zakoupit například na Informacích ve vestibulu radnice nebo v městském informačním centru.

 

 

Nová úsek cyklostezky „Z Poodří do Beskyd“ propojí kopřivnické místní části Lubinu a Vlčovice. Nové stezky s asfaltovým povrchem by se měli chodci a cyklisté dočkat již v září letošního roku. Smyslem projektu je odvést cyklisty z frekventované silnice I/58, a tím zvýšit bezpečnost pěšího i cyklistického provozu v místních částech. Jde o komunikaci, kterou denně projede až 600 cyklistů, přičemž denní intenzita automobilové dopravy přesahuje 6 600 vozidel. Nová cyklostezka tak bude využívána nejen pro sportovní aktivity, ale poslouží také jako bezpečná alternativa pro dojíždění lidí pracujících například v místním průmyslovém parku. Půjde o více než 4km úsek, přičemž 1,7 km bude vybudováno jako novostavba a zbytek povede po stávajících komunikacích. Nová cyklostezka v Lubině naváže na loni postavený úsek propojující Kopřivnici s Příborem. Trasa bude vedena po místních komunikacích až po zahrádkářskou osadu u úpravny vody, kde naváže nejdelší (1,5km) nově budovaný úsek vedoucí podél protihlukové dráhy a rekultivované skládky až po začátek zástavby ve Vlčovicích. Dále bude stezka pokračovat po místní asfaltové komunikaci a pod kostelem vyústí na silnici I/58, po níž bude procházet zbytkem Vlčovic. U silničního mostu na výjezdu z místní části se napojí na cyklostezku mikroregionu Frenštátsko, po níž se mohou cyklisté pohodlně a bezpečně dostat až na Pustevny. Náklady na vybudování cyklostezky mezi místními částmi Lubina a Vlčovice převyšují 5 milionu korun. 85 procent uznatelných nákladů pokryje dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbytek zaplatí Kopřivnice ze svého rozpočtu.

 

 

Aktuální nabídka na nájem městských bytů za podmínky přistoupení k závazku: dva byty jsou určeny pro stávající nájemce městských bytů a ostatních  jsou určeny pro širokou veřejnost a nabídka platí do 07. 08. 2013.

 

 

16. července 2013 vstoupila v účinnost aktualizovaná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku, v níž došlo k úpravě doby nočního klidu v nepracovní dny. Zkrácení nočního klidu o víkendech a během svátků o 2 hodiny si vyžádala novela zákona o přestupcích. Až do včerejška platila v Kopřivnici vyhláška, která ve volných dnech zakazovala rušení klidu křikem, provozem pracovních strojů, hudebními produkcemi či jinými hlučnými činnostmi mezi 22. a 8. hodinou. V souvislosti s nedávnou novelou zákona o přestupcích však bylo potřeba tento rozsah upravit: „Zákon o přestupcích říká, že dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou a pouze v této době mohou být rušivé aktivity postihovány jako přestupky. Ve výjimečných případech mohou obce dobu nočního klidu svými vyhláškami vymezit jako kratší nebo žádnou, například kvůli konání různých kulturních akcí, avšak prodloužit ji nelze. Ke stanovení víkendového nočního klidu do 8 hodin tedy město již není nijak legitimováno,“ uvedl vedoucí odboru správních činností Josef Solanský. Díky úpravě vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku jsou lidé v Kopřivnici povinni udržovat noční klid v době mezi 22. a 6. hodinou, ať se jedná o pracovní den či víkend. Pravidla dána touto vyhláškou jsou vymahatelná prostřednictvím Městské policie Kopřivnice a prokazatelné přestupky jsou řešeny formou finančních sankcí. V případě rušení nočního klidu se mohou občané obracet na strážníky na telefonním čísle 604 142 244.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že dne 25. července 8:30 -10:30 hodin bude přerušena dodávka pitné vody ve Vlčovicích. Dne 1. srpna v době od 8:30 – 12:00 hodin dojde k odstávce dodávky vody v Lubině a v Hájově.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 25. července od 7:30 – 15:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Komenského a Husovy.

 

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad budou přistaveny od 26. – 29. července v Lubině za kruhovým objezdem, v Lubině Na hrázi, u mostu, vedle domu s č. p. 437, č. p. 4, v Lubině na točně autobusů, na rozcestí pod přehradou, ve Vlčovicích u mostu a u KD.

 

 

V sobotu 26. července se v centru Kopřivnice uskuteční první ročník hudební přehlídky Punk for Young. Od 18 hodin se na podiu před kulturním domem představí pět punkových kapel, mezi kterými bude také holandská skupina Long Way Down.

 

 

ZAJÍMAVÉ TIPY:

 

Skupina Gamba BB

•             pá 26.7.2013 20:00

Hotel a Valašský šenk Ogar (Pozlovice) Kapela hraje stylově bluesrock, vlastní tvorbu a převzaté hity ze 60. let (Clapton, Hendrix, Cream, Johnny Winter, Lynyrd Skynyrd). Letos slaví 15. let své existence, pravidelně vystupuje po všechvýznamných…

 

 

Beskyd rallye Turzovka

•             pá 26.7.2013 17:30 – so 27.7.2013 18:00

Frýdlant nad Ostravicí V rámci akce Beskyd rallye proběhne ve Frýdlantu n. O. od 9:15 – 9:45 hod. průjezd historických vozidel městem a od 17:30 – 18:30 hod. výstava historických vozidel. Moravská etapa: 09:00-09:30 hod. Malenovice…

 

 

Beskyd rallye Karolinka 2013

•             pá 26.7.2013

Karolinka Srdečně vás zveme na tradiční jízdu historických automobilů.

 

 

Beskyd rallye 2013

•             pá 26.7.2013

Frenštát pod Radhoštěm Moravská etapa.

 

 

Bandaband

•             čt 25.7.2013 18:00

Amfiteátr (Valašské Meziříčí) Bandaband je kapela, která se s tím ani trochu nepáře. Svou práci bere s elánem, má drive, hraje pozitivní muziku. Každý koncert obrátí v jedinečnou událost, ze které posluchači odcházejí plni zážitků…

 

 

 

Vsetínské kulturní léto – Jazzhec

•             čt 25.7.2013 17:00

Dolní náměstí (Vsetín) Tradiční vystoupení vsetínského jazzového uskupení.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice