5. 2. 2021

Jako každý rok v tomto čase připravuje kopřivnická radnice akční plán rozvoje města na období následujících dvou let. Dokument vychází z dlouhodobé strategie města a plánuje konkrétní aktivity v návaznosti na rozpočet. Je tedy důležitým nástrojem pro celkové směřování vývoje i finanční plánování. „Prostřednictvím akčních plánů jsou plánovány aktivity a projekty, které byly schváleny ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022. Aby byl akční plán co nejreálnější, snažíme se o provázání plánovaných aktivit s rozpočtem města, popřípadě s dotačními možnostmi, které město sleduje. Mezi finančně nejvýznamnější aktivity, které se v novém akčním plánu objeví, patří léta připravovaná rekonstrukce centra města či probíhající výstavba splaškové kanalizace ve Vlčovicích a Mniší. Promítnou se do něj také aktivity, na jejichž realizaci město získalo dotaci, jako je zateplení mateřské školy v Lubině a domu s byty zvláštního určení na Masarykově náměstí, výstavba chodníku mezi Vlčovicemi a Mniším či cyklostezka ve směru na Závišice,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že aktualizaci samozřejmě předcházelo podrobné vyhodnocení plnění úkolů předchozího akčního plánu na roky 2020/2021.

Tvorba dokumentu probíhá formou diskuse vedení města a odborných útvarů úřadu, pod koordinací oddělení strategického plánování. Přihlíží se především k potřebě jednotlivých aktivit, finančním možnostem, stavu připravenosti a vazbám na projekty partnerů či jiných subjektů. „Díky tvorbě akčních plánů je strategie rozvoje města živým dokumentem, kterým město naplňuje své cíle,“ konstatoval starosta. Akční plán bude společně s rozpočtovým opatřením, jímž bude zajištěno finanční krytí akcí pro letošní rok, projednáván zastupiteli města na jejich březnovém zasedání. Po schválení bude zveřejněn na webu města v sekci Dokumenty.

 

Starší lidé s oslabenou imunitou mohou vzhledem ke krizovým opatřením požádat své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby o převzetí důchodu. K tomu slouží formulář o udělení plné moci na www.cssz.cz, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc platí pouze jednorázově pro konkrétní splátku důchodu.

 

Město podalo žádost o dotaci na opravu suterénní zdi bývalého paláce zříceniny hradu Šostýna. Stav místní památky z 13. století není dobrý a turisté ji mohou navštěvovat jen na vlastní nebezpečí. Díky prostředkům z ministerstva kultury by se to však brzy mohlo změnit. Torza zdí hradu Šostýna byla v minulosti opravována již několikrát. Předmětná část je vysoká 3,6 metru a dlouhá zhruba 5 metrů. Zdivo je zejména v horní části vyboulené a jeho spáry jsou značně popraskány. Místy došlo i k vypadnutí celých kamenů. „Stav byl konzultován s památkáři a zeď byla posouzena statikem. V roce 2019 byla na základě pokynů statika odstraněna lípa, jejíž kořeny zeď narušovaly. V dalším roce byla zpracována projektová dokumentace na opravu, která je podkladem pro žádost o dotaci,“ uvedl Břetislav Orlík, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Právě zmiňovaná lípa měla hlavní vliv na roztlačování zdiva a na současný stav památky. Neupravená koruna zdiva navíc umožňuje zasakování vody, která zejména při zamrznutí přispívá k destrukci. Předpokládané náklady na opravu hradní zdi činí přes 600 tisíc korun, přičemž dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky by mohla pokrýt zhruba jejich polovinu.

Šostýn však není jedinou památkou, na jejíž obnovu se město snaží využít prostředky z externích zdrojů. „Například v loňském roce se podařilo získat dotaci z programu na Podporu obnovy kulturních památek Ministerstva kultury ČR na restaurování pískovcového kříže pod kostelem Všech svatých ve Vlčovicích. Na stavu jetelového kříže s bohatou reliéfní výzdobou a plastikami Panny Marie a sv. Jana z roku 1858 se podepsala blízkost komunikace a povětrnostní vlivy. Povrch byl zčernalý letitými usazeninami a porostlý mechem, což výrazně podporovalo erozi,“ doplnil Břetislav Orlík. Restaurátorské práce, jejichž cílem bylo uvedení kříže do původního stavu, proběhly vloni na jaře. Kříž byl očištěn a barevně sjednocen, byly opraveny trhliny a zhotoven nový základ. Restaurátorské práce vyšly zhruba na 150 tisíc korun, přičemž 96 tisíc pokryla dotace.

 

Již pátá zbraňová amnestie.

V době od 31. ledna do 31. července 2021 mohou být zbraně nebo střelivo, ke kterým nemají občané příslušné oprávnění, odevzdány kterémukoli útvaru Policie České republiky. Poté následují dvě možnosti, které mohou občané využít. Pokud si zbraň nebo střelivo nechtějí ponechat, přenechají ho státu. V opačném případě do doby, než si vyřídí potřebné doklady či povolení opravňující je k vlastnictví, držení, případně nošení zbraně či střeliva, předají je policii do úschovny.

Ostrava, Výstavní 55

Frýdek-Místek, Beskydská 2061

Karviná, Mírová 142/37

Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1217/9

Opava, Rooseveltova 37

Bruntál, Partyzánská 1454/9

a všech těchto pracovištích jsou vzhledem k současné situaci úřední hodiny upraveny podle vládního nařízení, a to v pondělí a ve středu dopoledne od 8.00 do 10.00 hodin a tytéž dny odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin Zbraňová amnestie se nevztahuje na munici či výbušniny.

 

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE OTEVÍRÁ VÝDEJNÍ OKÉNKO INFORMAČNÍHO CENTRA.

Informační centrum nabídne několik svých služeb občanům města Kopřivnice.

Kopřivnice (4.2.2021) – Kulturní dům Kopřivnice v návaznosti na dlouhotrvající stav a předpokládaný průběh vládních opatření zřídí časově omezené výdejové okénko Informačního centra. V současné době funguje ICK ve všední dny od 9.00 do 17.00 a to bezkontaktním způsobem. Jeho služby spočívají v poskytování informací prostřednictvím telefonu či emailu. Od středy 10. února bude možné, pravidelně každé pondělí a středu v čase dopoledne od 9.00 do 13.00 a odpoledne od 14.00 do 17.00 navštívit okénko ICK za účelem zakoupení jízdenek společností Leo express, Regiojet, užšímu výběru papírenské zboží a služeb, které doposud ICK nabízelo a prodeje známek. Dále je možno využít dopředu domluvené služby tisku dokumentů, kdy zákazník bude moci poslat na email ic@koprivnice.cz dokumenty k vytištění. Jakmile budou dokumenty připraveny k vyzvednutí, pracovnice ICK budou zákazníka informovat. Doporučujeme platby bezkontaktním způsobem. Zpřístupněn nebude veřejný internet. Pokud se bude chtít zákazník informovat, zda služba, kterou potřebuje využít a není zde jmenována, je poskytována, může kontaktovat ICK na emailu ic@koprivnice.cz nebo na telefonním čísle +420 774 668 001. Přístup k okénku bude možný pouze jednotlivě, hlavním vchodem ICK. Nutností je ochrana horních cest dýchacích (rouška, respirátor). Desinfekce na ruce připravena na místě. V dalších dnech mimo otevřené okénko bude ICK fungovat nadále bezkontaktním způsobem (email, telefon) v úterý a čtvrtek od 9.00 do 17.00, v pátek od 9.00 do 12.00.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice